නව බලශක්ති සහය දිවීමේ අධි ෙවෝල්ටීයතා ඩීසී සහය දිවීමේ